APP THANH NIÊN VIỆT NAM VÀ YUM

📚 Hướng dẫn sử dụng App TNVN

Hướng dẫn sử dụng hệ thống nghiệp vụ công tác Đoàn (YUM)

Thêm thông tin Đoàn viên thủ công ứng dụng Thanh niên Việt Nam

Danh sách kiểm dò thông tin Đoàn viên trên hệ thống YUM: https://studenthcmupedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/4501701119_student_hcmue_edu_vn/ERrtudnTlv5Am4lCyCP5qY8BXw_VD2DcJidj2DSQK9SKpg?e=XOJ09Q. Mời xem group Zalo để biết cập nhật thông tin trên file này

<aside> ⏱️ Các hạn chót:

</aside>

<aside> ❗ LƯU Ý QUAN TRỌNG: Đoàn viên K49 đã có tài khoản app Thanh niên Việt Nam thì không được cập nhật lại thông tin hoặc đăng ký mới mà phải thông báo cho Trường THPT đã học để làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn trên hệ thống. Lúc đó, Đoàn viên sẽ được tự động chuyển về Chi đoàn mới.

</aside>

SỔ ĐOÀN

Tiếp nhận hồ sơ Đoàn viên

Nhận xét sinh hoạt Đoàn

Chuyển sinh hoạt Đoàn đi

Chuyển sinh hoạt Đoàn trên YUM

ĐOÀN - HỘI PHÍ

Thu Đoàn phí, Hội phí